TITULNÍ STRANA - Home
     NOVINKY - News
     KONCERTY - The tours
     KONTAKT - Contact
     SKLADBY - Songs
     KLIPY - Video
     HISTORIE - History
     SPONZOŘI - Sponsors
     FOTOGALERIE - Gallery
     ČASTÉ DOTAZY -FAQ
     ČLENOVÉ - Musicians
     STAHUJ-Download

  

Počítadlo


Anketa
  Ametyst Guitars Music zpět  

Ametyst – o co jde?

Jsme šestičlenná liberecká hudební skupina, která volně navazuje na původní hudební uskupení stejného znění z dob 70-tých a 80-tých. Jistě si každý vzpomene na ČAJE a kulturáky, kdy do toho hoši řezali ve stylu rock´n´roll nebo hráli folk po portách – více z těchto dob až do současnosti naleznete zde (HISTORIE Ametystu). Nynější podoba kapely (ČLENOVÉ – Musicians) reprezentuje melodické, převážně vlastní hudební tvorbu. se širokým hudebním spektrem.

Skupina se prezentuje čtyřmi verzemi koncertního repertoáru dle přání a vhodnosti :

  •      Akustický (40-120min)
  •      Elektrický (40-120min)
  •      Elektroakustický (40-120min)
  •      Instrumentální (40-60min)

 

Co si od koncertu slibovat:

Koncert je postaven na přání a místu „dění“ a k tomu je určen výběr skladeb, který patří do tajné kuchyně našeho kapelníka Tomáše Holoubka (hudba, text, pluginy) - skladby k poslechu zde (SKLADBY – Songs).

Vzhledem k širokému portfoliu různých hudebních stylů lze naše hudební počínání tak nějak zařadit do oblasti pop-rocku, rock-jazzu, folk-rocku, folku, latiny či mezi klasické autory – záleží co Vy rádi…my všechno co hrajeme, hrajeme od srdce.

Koncertní představení je umocněno kvalitní video-prezentací vytvořenou panem Michalem Plátkem, které se promítá na plátno nad kapelou, kde ke každé skladbě je vytvořen vkusný videoklip – na české poměry bomba!!

Pro lepší emocionální zážitek máme velice kvalitně zpracované osvětlení kapely z LED barů, který je jako show připravena ke každé skladbě zvlášť.

Jestli Vás tato upoutávka zaujala, lze představení dohodnout zde (KONTAKT – Contact)

 

Amethyst was ist los?

Wir sechs Personen Liberec Musikgruppe, die lose auf dem Original-Musikgruppe aus dem gleichen Wortlaut aus der Zeit der 70-er und 80-er Jahren basiert. Wohl jeder erinnert sich an den Tee und das kulturelle Zentrum, wo kommen die Jungen gesägt Stil Rock'n'Roll und Volks nach Portach gespielt - mehr von diesen Zeiten bis zum heutigen Tag kann (HISTORIE Ametystu) hier präsentieren Auftritt der Band. (ČLENOVÉ – Musicians) stellt melodische, meist Original-Musik-Erstellung mit einem breiten musikalischen Spektrum.

Die Gruppe präsentiert vier Versionen des Konzertrepertoires, nach einer Eignungs:

• akustische Musik (40-120min)

• Electric Music (40-120min)

• Die elektro-akustisch Music (40-120min)

• Instrumental Music (40-60min)

 

Was für ein Versprechen aus dem Konzert: Das Konzert wird auf dem Wunsch zu Ort "Veranstaltungen" auf der Grundlage und das ist das Ziel der Wahl von Songs, die dem Geheimnis unserer Küche Bandleader Thomas Holoubek (Musik, Text, Plugins) gehört -, um Songs hier hören (SKLADBY – Songs) .

Durch das breite Portfolio von verschiedenen Musikstilen können unsere musikalischen Verhaltens und klassifizieren sie in Pop-Rock, Jazz-Rock, Folk-Rock, Folk, Latin und die Klassiker - davon ab, was Sie wollen ... meine alles, was ich aus dem Herzen zu spielen.

Die tschechische Verhältnisse Bombe - Konzert Leistung wird durch Videopräsentation erstellt von Herrn Michal Scheiben, die auf dem Bildschirm über dem Band, in der jeder Song ist geschmackvoll Film projiziert wird verbessert!

Um eine bessere emotionale Erfahrung haben wir sehr sorgfältig produziert Bänder der LED-Lichtleisten, die bereit sind, als jeden Song einzeln zu zeigen.

Wenn Sie Interesse an diesem Anhänger sind, können Sie hier eine Präsentation vereinbaren (KONTAKT – Contact)

 

 

 

  Amethyst - what is it?

We´re six person Liberec music group, which is loosely based on the original musical group of the same wording from the time of the 70-ies and 80-ies. Surely everyone remembers the tea and the cultural center, where do the boys sawed-style rock'n'roll and folk played after portách - more of those times to the present day can be found here (HISTORIE Ametystu). The current form of the band (ČLENOVÉ – Musicians) represents the melodic, mostly original music creation with a wide musical spectrum.

The group presents four versions of the concert repertoire, according to a suitability: 

·         Acoustic (40-120min) 

·         Electric (40-120min) 

·         The electro-acoustic (40-120min) 

·         Instrumental (40-60min)

 

What a promise from the concert:                     

The concert is based on a desire to place "events" and that is the destination of choice of songs, which belongs to the secret of our kitchen bandleader Thomas Holoubek (music, text, plugins) - to listen to songs here (SKLADBY – Songs).

Due to the wide portfolio of different musical styles can be our musical behavior and classify them in pop-rock, jazz-rock, folk-rock, folk, Latin and the classical authors - depends what you like ... my everything I play from the heart.

Concert performance is enhanced by high quality video presentation created by Mr. Michal slices, which is projected on the screen above the band, where each song is tasteful movie - the Czech ratios bomb!

To better emotional experience we have very carefully produced bands of LED light bars, which is ready to show as each song separately.

If you are interested in this trailer, you can arrange a presentation here (KONTAKT – Contact).
Aktuální zprávy

Aktuality, Tisk

              Aktuality, tisk...           

    


Celá aktualita zde


  
   Copyright © 2012 - Ametyst Guitars Quartet, Design Michael Plátek Developed by Profiwebdesign